Dostęp tylko dla zalogowanych kontrahentów

Regulamin sklepu
Data publikacji:

Regulamin zakupów w module zamówień internetowych FenixVet

I. DEFINICJE

Sprzedawca - FENIX VET SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Bytkowie (62-090), ul. Topolowa 2A, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP:7811975472, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Sklep - moduł zamówień internetowych, którego właścicielem jest Sprzedawca, działający pod adresem www.sklep.fenixvet.pl.

Kupujący - przedsiębiorca będący lekarzem weterynarii, dokonujący w ramach prowadzonej przez siebie działalności, zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Umowa - umowa zawarta na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towaru lub świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usługi.

Informacje - dane zawarte na stronie internetowej www.sklep.fenixvet.pl dotyczące Sprzedawcy, Sklepu oraz towarów oferowanych przez Sprzedawcę, m.in. nazwy, dane teleadresowe, opisy oraz zdjęcia itp.

II. WARUNKI ZAMÓWIENIA

Kupujący składający ofertę kupna zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego Regulaminu, w którym zawarto warunki zawarcia Umowy. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, Umowę ze Sprzedawcą zawrzeć może wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Kupującego jego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów. Kupujący określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza zamówienia, o którym mowa w sekcji III Regulaminu. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

III. SPOSOBY PŁATNOŚCI I DOSTAWY Płatności za nabyte w Sklepie przez Kupującego towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnionych przez Sprzedającego, są to:

• Przelew bankowy przed wysyłką na podstawie faktury proforma

• Przelew bankowy odroczony (dla stałych klientów)

• Przelew online

• Gotówka dla kuriera (pobranie)

• Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedającego

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU S.A. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od wartości zamówionych towarów. Przy zakupach o wartości poniżej 300 zł netto doliczana jest zryczałtowana opłata transportowa 13 zł netto, obejmująca przygotowanie towaru, koszt opakowania oraz koszt wysyłki pocztą kurierską. Przy zakupach o większej wartości towar wysyłany jest pocztą kurierską na koszt firmy FenixVet. W obydwu przypadkach dostawa dotyczy tylko terytorium Polski i jest realizowana poprzez pocztę kurierską DHL. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego.

Sposoby dostawy udostępnione w Sklepie przez Sprzedawcę to:

• Przesyłka kurierska

• Odbiór osobisty

Przesyłka kurierska realizowana jest przez DHL Express Sp. z o.o. Kupujący powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia naruszenia przesyłki, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego - np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

IV. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Kupującego swoich danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Kupujących mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Sprzedawca zapewnia Kupującym, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

V. REZYGNACJA Z ZAKUPU I ZWROT TOWARU

Zakupy w FenixVet objęte są programem „Gwarancji satysfakcji”. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Kupujący nie jest zadowolony z zakupionego towaru istnieje możliwość odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny. Zwrot towaru możliwy jest w ciągu 14 dni od dnia wydania rzeczy. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt nie może być uszkodzony. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedający zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokości 25% wartości w/g cennika FenixVet obowiązującego w dniu sprzedaży. Ostateczną decyzję co do pobrania opłaty manipulacyjnej podejmuje pracownik firmy FenixVet po otrzymaniu i weryfikacji zwracanego towaru. Przed odesłaniem towaru należy uzyskać numer referencyjny. Zwracany towar należy odesłać na koszt nadawcy na adres: FenixVet. ul. Topolowa 2A, 62-090 Bytkowo

Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu przesyłki. Przekazanie pieniędzy nastąpi wyłącznie przelewem bankowym na podane przez Kupującego konto bankowe.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy. Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail info@fenixvet.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, fakturę potwierdzającą zakup Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji, jeśli wskazane przez Kupującego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Kupującym. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail: info@fenixvet.pl lub numerem telefonu 618 100 601. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2016-09-01